Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door Holy Wood tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Holy Wood is geregistreerd bij de KvK-nummer 87193450. In de Voorwaarden wordt verstaan onder: – Opdrachtnemer: Holy Wood. 

Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die tot de opdrachtnemer in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst. – 

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en ontvangst van de getekende offerte door de opdrachtnemer. 

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn voor beide partijen bindend, met uitdrukkelijke uitsluiting van andersluidende condities van opdrachtgever, behoudens schriftelijk door opdrachtnemer aanvaarde afwijkingen. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud akkoord te zijn met de toepasselijkheid. Ingeval van discrepantie tussen de bepalingen in een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

Aanbiedingen

 3. Alle offertes van de opdrachtnemer dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod aan de potentiële opdrachtgever. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht door opdrachtnemer worden aangepast en/of zonder opgaaf van redenen worden herroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

4. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. waarvan de opdrachtnemer van de juistheid mag uitgaan. 

5. Opdrachtnemer heeft, indien er geen overeenkomst tussen partijen tot stand komt, het recht om alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen bij opdrachtgever. 

6. Alle opgegeven en overeengekomen prijzen gericht aan consumenten zijn inclusief BTW, alle opgegeven en overeengekomen prijzen gericht aan bedrijven zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten, alsmede eventuele overige bijkomende kosten zijn gericht aan zowel consumenten als bedrijven exclusief, tenzij uitdrukkelijk en specifiek anders vermeldt in de offerte/prijsopgaaf. 

7. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, tenzij anders aangeboden. 

Totstandkoming Overeenkomst

 8. Een overeenkomst met de opdrachtnemer komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door de opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan c.q. het voorbereiden van de vereenkomst. 

9. Eventuele andere afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door de opdrachtnemer of ondergeschikten, binden de opdrachtnemer alleen indien deze door de tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. 

Prijzen

10. De in offertes vermelde prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen van grondstoffen en materialen, fabrikantenprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, in- en uitvoerrechten, lasten, verzekeringspremies, vrachten e.d. 

11. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van één maand overschrijdt, behoudt de opdrachtnemer het recht de door hem bedongen prijs evenredig te verhogen indien verhogingen optreden in één of meer van de kostenfactoren. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval niet het recht een overeenkomst te ontbinden of op andere wijze te eindigen. 

12. De overeengekomen prijs van de door opdrachtnemer uit te voeren werken en/of te leveren materialen heeft uitsluitend betrekking op de beschreven werken en leveringen in de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Alle bijkomende werken en/of leveringen van welke aard ook komen voor rekening van opdrachtgever. De uitvoering daarvan kan alleen dan van opdrachtnemer worden geëist wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen hieromtrent is gesloten. Opdrachtnemer heeft echter in alle gevallen het recht om meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

Leveringstermijn en leverplaats

13. Levering geschiedt af werkplaats of op het adres van opdrachtgever ter keuze van opdrachtnemer. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in het bezit zijn van opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen. 

14. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder het werk door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd een onbelemmerde uitvoering mogelijk maken en de benodigde materialen hem tijdig zullen worden geleverd. 

15. Overschrijding van de levertermijn kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot schade wegens niet-tijdige levering, indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Omvang van het aangenomen werk

16. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de eventuele vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. 

17. In de overeengekomen prijs van aangenomen werk is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd): a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofd buizennet van de riolering, van gaswater of op het elektriciteitsnet; b. de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels; c. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op het werk aanwezige zaken; d. de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal, zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval. 

Oplevering en gebreken

18. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

a. wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk; 

b. acht dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen; 

c. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd dient te worden beschouwd. 

19. Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan. 

20. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer, onder opgave van redenen. 

21. Indien enig onderdeel buiten de schuld van opdrachtnemer niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden. 

22. Hout is een natuurlijk materiaal. Onder invloed van warmte en koude kan het materiaal gaan werken en kunnen er scheuren, barsten en kromtrekking ontstaan. Holy Wood kan hier nooit aansprakelijk gesteld worden. Geadviseerd wordt het hout te behandelen voor verduurzaming en het tegengaan van vlekvorming. 

Aansprakelijkheid

23. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en bedrijfsschade. 

24. Bij gebreke aan verzekeringsdekking is de aansprakelijkheid van opdrachtgever beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht (exclusief BTW), of een evenredig deel daarvan. 

25. De aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever of haar hoogste leidinggevend personeel. 

26. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, van welke aard en omvang ook, welke verband houden met door of namens opdrachtnemer voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden dan wel aan opdrachtgever geleverde zaken. 

27. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van beschadiging van kabels/leidingen e.d. ontstaan tijdens de uitvoering van het werk. 

28. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. gevolgschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan; b. schade die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld; c. schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

29. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken of gegevens. 

30. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever of derden voor alle schade, met uitzondering van indirecte schade (zie artikel 25) uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 

Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

31. Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, alsmede ter zake de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever wegens tekortschieten door opdrachtgever in de nakoming van al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, heeft voldaan, daaronder begrepen maar niet beperkt tot door opdrachtnemer (direct of indirect) geleden of te lijden schade, rente en kosten, alsmede schade ter zake van waardevermindering van de geleverde en te leveren zaken. 

32. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of aan het verhaal van opdrachtnemer te onttrekken. 

33. Bij niet-nakoming zijn in dit artikel en overigens in de voorwaarden overeenkomst of elders opgenomen verplichtingen door opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd om zonder dat ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud nog haar eigendom zijn, tot zich te nemen, alsmede reeds geplaatste objecten te amoveren en op te halen. Opdrachtgever is alsdan gehouden de hieruit voortvloeiende kosten voor opdrachtnemer te vergoeden, in aanvulling op de verplichting overige kosten zoals in artikel 32 uiteengezet te voldoen. 

34. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer onverwijld kennis te geven van beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken, faillissement, surseance van betaling en van alle omstandigheden en/of gebeurtenissen die voor opdrachtgever en/of opdrachtnemer van nadelige invloed kunnen zin op de regelmatige uitvoering van de overeenkomst, alsmede de curator, bewindvoerder of beslag leggende deurwaarder onverwijld op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer. 

35. Het risico van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever respectievelijk bij opdrachtgever te leveren respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op opdrachtgever over op het moment dat de zaken op het terrein waarop zij afgeleverd c.q. geplaatst moeten worden, zijn afgeleverd. Opdrachtgever is gehouden om voor afdoende bewaking en verzekering van de afgeleverde zaken zorg te dragen. 

36. Opdrachtgever is verplicht de geleverde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en adviezen slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch zich op welke andere manier dan ook door handelen of nalaten, te gedragen dat derden hierover kunnen beschikken. 

37. De ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke afkomstig van de opdrachtnemer blijven, evenals door de opdrachtnemer in dit verband gemaakte gereedschappen, zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van de opdrachtnemer. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op deze zaken. 

38. Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever, op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dit kader vereist zijn. 

Garantie

39. Opdrachtnemer garandeert dat de afgeleverde zaken gedurende zes maanden na aflevering c.q. oplevering vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

40. De aansprakelijkheid uit hoofde van de in artikel 39 bedoelde garantie is beperkt tot het herstel van binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen, afwerking door reparatie of vervanging (waarbij de garantie maximaal zover strekt dat de kosten de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken niet zullen overstijgen), of creditering van dat deel van de factuur waarop het beroep op garantie betrekking heeft, dit alles ter keuze van de opdrachtnemer. 

41. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie, alsmede het klemmen en scheef trekken van deuren en ramen, door uitzetting van het hout. 

42. Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door de opdrachtnemer evenmin garantie verstrekt. 

43. Geen garantie wordt verstrekt voor: – geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering; – montages welke niet door opdrachtnemer zijn gemonteerd; – montages die weliswaar door opdrachtnemer zijn gemonteerd, maar niet door hem zijn geleverd; – schade door toedoen van een natuurramp, stormschade (vanaf windkracht 5), grondverzakking, schade dor toedoen van buitenaf zoals een voertuig of andere zaak of onroerende zaak die de afscheiding schade toebrengt, palenrot of bacteriële aantasting en iedere vorm van overmacht. 

44. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. 

Betaling

45. Betaling dient te geschieden in euro, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd of door overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk op de dag van oplevering, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering bij de bank van de opdrachtnemer als de dag van betaling. 

Bij projecten wordt door opdrachtnemer een systeem van deelfacturering toegepast. 

Bij opdrachtverstrekking: 50% de totale aannemingssom 

Bij elke deeloplevering zoals deze zijn vermeld in de aannemingsovereenkomst: 45% van het opgeleverde deel, 

Definitieve oplevering: 5% van de totale aannemingssom 

46. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot algehele betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Indien met toestemming of ten onrechte later dan na 14 dagen na factuurdatum wordt betaald, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. 

47. Onkosten die gemaakt zijn door opdrachtgever maar voor rekening zijn van opdrachtnemer, worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn. 

48. Na deugdelijke ingebrekestelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 

49. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden. 

Ontbinding

50. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Voordat opdrachtgever een schriftelijke verklaring aan opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden. 

51. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij enige op hem rustende verplichting jegens opdrachtnemer niet tijdig of niet juist nakomt. 

52. Ontbinding is niet mogelijk indien opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd of verleend, op een geheel of een gedeelte van de eigendommen van opdrachtgever beslag gelegd is dan wel opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is. 

53. Ontbinding is eveneens niet mogelijk indien opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt, of indien opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbrengt van zijn bedrijf in een ander bedrijf. 

54. Indien de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens niet overeen blijken te komen met de daadwerkelijke situatie, en opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, heeft opdrachtnemer het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als haar eigendom terug te vorderen op de wijze als bepaald in de voorwaarden, hetzij enig bedrag door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen. 

55. Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties. 

Geschillen

56. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zuid-Nederland, locatie Maastricht, worden onderworpen. 

57. Nederlands Recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomsten, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze overeenkomsten. 

58. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden vernietigd of nietig verklaard mocht worden, laat dat de geldigheid van de overige onderdelen in stand. Het nietige en/of vernietigde deel zal worden geconverteerd in een wel geldig deel dat zoveel als mogelijk in de geest van het nietige en/of vernietigde deel.